PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM NAKNADE
program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina


NAKNADE I UPLATE

Ovo je centralni dio programa jer se u njemu evidentiraju svi korisnici i pripadajuće naknade, pretplate ili članarine koje oni plaćaju. Prije unosa pojedinog korisnika u ovaj dio programa potrebno je u tablici Korisnici definirati njegove osnovne podatke kao što su prezime i ime ili naziv (u slučaju da je korisnik tvrtka ili obrt), adresa, OIB i ostali željeni podaci. Nakon toga je pojedinog korisnika moguće sa liste odabrati u ovaj dio programa.

Također je u pomoćnoj tablici Vrste korisnika potrebno evidentirati pojedine vrste korisnika ukoliko prilikom obračuna naknada, pretplata ili članarina želite napraviti određenu razliku između pojedinih vrsta korisnika u smislu da pojedinim grupama korisnika odobravate određeni popust na osnovni iznos naknade, pretplate ili članarine. Program će tada iznos odobrenog popusta uzeti u obzir prilikom obračuna iznosa naknade. Također je u dijelu programa Vrste naknada potrebno definirati pojedine vrste naknada, pretplata ili članarina za koje ćete voditi evidenciju o naplati, definirati razdoblje na koje se pojedina vrsta naknade odnosi te njenu pripadajuću cijenu. Nakon definiranja ovih osnovnih podataka, a koje u svakom trenutku možete i promijeniti ili dopuniti, može se pristupiti samom unosu korisnika, njegovih naknada te njihovom obračunu i izradi raznih izvještaja.

Cjelokupni unos podataka o korisnicima te naknadama, pretplatama ili članarinama koje oni plaćaju se odvija preko obrasca prikazanog na sljedećoj slici:

Naknade i uplate

Naknade i uplate

Obrazac je podijeljen na dva dijela odnosno dvije tablice. U gornjoj tablici se nalaze osnovni podaci o korisnicima, a u donjoj tablici se nalaze podaci o svim uplatama pojedinog korisnika te dodatni podaci o korisniku koji se mogu unijeti, ali nije obavezno. Podaci koji su u određenom trenutku prikazani u donjoj tablici odnose se na onog korisnika koji je u tom trenutku odabran (označen) u gornjoj tablici. Pojedini korisnik se u gornjoj tablici odabire (označava) pritiskom miša na zaglavlje s njegove lijeve strane.

Novi korisnik se unosi pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane gornje tablice. Nakon unosa novog korisnika program će u stupac Datum upisa automatski unijeti današnji datum, no vi taj podatak možete naknadno i promijeniti. U stupcu Naziv je sa liste potrebno odabrati ime i prezime ili naziv nekog od korisnika prethodno unesenih u pomoćnu tablicu Korisnici. Nakon izbora željenog korisnika sa liste, program će automatski popuniti stupac OIB sa OIB-om odabranog korisnika. U stupcu Vrsta korisnika je moguće odabrati podatak o grupi korisnika kojoj novouneseni korisnik pripada, ali nije obavezno. U stupce Trenutna vrsta naknade i Vrijedi do nije potrebno unositi nikakve podatke jer će njih program popuniti automatski nakon unosa nove uplate u donju tablicu. U stupac Datum ispisa je moguće unijeti podatak o datumu ispisa nekog korisnika, na primjer, ako se radi o evidenciji članarina u klubu, udruzi i slično. Korisnik koji ima unesen datum ispisa se u programu tretira kao neaktivni korisnik. U osnovi je u gornjoj tablici obavezno definirati samo ime i prezime ili naziv korisnika, a ostali podaci se mogu popuniti, ali nije obavezno.

Donji dio obrasca ima nekoliko listova (stranica) od kojih je najvažniji list Uplate. Kao što je već rečeno, podaci koji su u određenom trenutku prikazani u donjoj tablici se odnose na onog korisnika koji je u tom trenutku odabran (označen) u gonjoj tablici. Pojedini list donje tablice se, pak, odabire pritiskom miša na naziv koji se nalazi iznad tog lista.

Prva i najvažnija tablica donjeg dijela obrasca je Uplate. U njoj se evidentiraju sve uplaćene naknade, pretplate i članarine za pojedinog korisnika te ažurira period za koji određena uplata vrijedi. Svaka nova uplata pojedinog korisnika se unosi pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane donje tablice. Program će u stupac Datum uplate automatski unijeti današnji datum, no podatak je moguće naknadno i promijeniti. Zatim je u stupcu Vrsta naknade potrebno sa liste odabrati onu vrstu naknade na koju se uplata odnosi, a program će zatim automatski popuniti stupce Osnovni period, Trajanje i Cijena s podacima koji su za tu vrstu naknade definirani u pomoćnoj tablici Vrste naknada. Program će također iz pomoćne tablice Vrste korisnika automatski dohvatiti eventualni popust ako je definiran za tu vrstu korisnika te zatim izračunati pripadajući iznos naknade i taj podatak unijeti u stupac Iznos. Cijenu naknade i popust je naknadno moguće promijeniti i ručno. Iznos naknade će najčešće biti isti kod svake redovne uplate tako da se to dosta lako može kontrolirati.

Program će također automatski popuniti i stupce Vrijedi od i Vrijedi do koji definiraju period na koji se evidentirana uplata odnosi. U stupac Vrijedi od će automatski biti upisan zadnji dan iz prethodnog perioda ili datum upisa korisnika ako se unosi prva uplata, no taj podatak je moguće unijeti ili promijeniti i ručno. Podatak u stupcu Vrijedi do će program također izračunati i popuniti automatski i taj podatak će označavati do kada vrijedi obavljena uplata. Datum upisan u stupac Vrijedi do ne predstavlja zadnji dan trenutnog (aktivnog) perioda u kojem vrijedi uplaćena naknada, već prvi dan sljedećeg perioda, tj. prvi dan novog, još neuplaćenog, perioda.

U stupcu Način plaćanja je potrebno odabrati jedan od načina plaćanja kojim je obavljena uplata. Program će također u gornju tablicu u stupac Trenutna vrsta naknade automatski unijeti zadnju uplaćenu vrstu naknade, a u stupac Vrijedi do zadnji izračunati datum do kojeg vrijedi zadnja unesena uplata. U osnovi je prilikom unosa svake nove uplate potrebno odabrati samo vrstu naknade za koju se vrši uplata i eventualno odabrati način plaćanja, a ostale podatke će program popuniti automatski na osnovu već unesenih i postojećih podataka u drugim dijelovima programa i pomoćnim tablicama.

U dijelu donje tablice Ostali podaci o korisniku i Napomena je po potrebi moguće unijeti i dodatne podatke o pojedinom korisniku, ali taj dio programa nije obavezan za korištenje.

Pritiskom na tipku Pohrani vrši se pohrana svih podataka pojedinog korisnika, dok je pritiskom na tipku Ispis uplata korisnika moguće napraviti ispis svih njegovih uplata. Jedan primjer ispisa svih uplata jednog korisnika je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis uplata korisnika

Ispis uplata korisnika

Više o samom unosu podataka u tablice, njihovoj promjeni, brisanju, ispisu i svemu ostalom možete pogledati u poglavlju Rad s tablicama i podacima.

© Programski Centar Karlovac