PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM PROIZVODNJA 2
program za praćenje proizvodnje


RADNI NALOZI

Cjelokupni tijek proizvodnje evidentirate u ovom dijelu programa putem radnih naloga. Izrada radnih naloga se sastoji u definiranju proizvodnje jednog ili više proizvoda ili poluproizvoda čije normative imate unaprijed definirane u evidenciji Normativi. Uz to je u radnim nalozima moguće evidentirati i sve ostale troškove proizvodnje ukoliko ih imate i ukoliko ih želite evidentirati. Zbog toga je za svaki proizvod ili poluproizvod potrebno najprije u evidenciji normativa definirati njegove standardne utroške materijala, pa je tek onda taj proizvod moguće unositi u radne naloge. Dakle, proizvodnja se zasniva na unaprijed utvrđenim normativima proizvodnje pojedinih proizvoda. Sama izrada radnih naloga je relativno jednostavna i odvija se na obrascu prikazanom na sljedećoj slici:

Radni nalozi 2

Radni nalozi 2

Obrazac je podijeljen na dva dijela, tj. dvije tablice. U gornjoj tablici definirate osnovne podatke o pojedinim radnim nalozima kao što su njegov broj, datum i vrijeme, naziv poslovnog partnera po čijoj narudžbi se proizvodnja odvija ili naziv organizacijske jedinice na koju se radni nalog odnosi ako je radni nalog dio uobičajenog tijeka proizvodnje. Datum i vrijeme izrade radnog naloga MORA biti definirano. Nazive pojedinih poslovnih partnera i organizacijskih jedinica možete definirati u evidenciji Partneri, pa onda u radne naloge unositi jednostavnim izborom s liste. Moguće je definirati i kraći opis radnog naloga koji može sadržavati bilo koji željeni tekst, ali nije obavezno. Više detalja o radnom nalogu i tijeku proizvodnje možete unijeti u dio Napomena. U stupce Materijal, Ostali troškovi i Vrijednost u gornjoj tablici ne trebate unositi nikakve podatke već će njih program popuniti automatski na način kako će biti opisano u nastavku.

U donjoj tablici definirate sve proizvode i poluproizvode koje želite proizvesti i njihove pripadajuće količine, a program onda u skladu s unaprijed definiranim normativima utrošaka materijala za njihovu proizvodnju automatski izračunava sav materijal koji je za to potrebno utrošiti. Uz to, ukoliko definirate i ostale troškove proizvodnje program i njih uzima u obzira kod izračuna proizvodne cijene proizvoda. Ovdje je važno napomenuti da se podaci u donjoj tablici odnose isključivo na onaj radni nalog koji je u tom trenutku odabran (označen) u gornjoj tablici. Pojedini radni nalog se u gornjoj tablici označava pritiskom miša na zaglavlje s njegove lijeve strane i označeni radni nalog poprima plavu boju pozadine.

Donja tablica se sastoji iz nekoliko listova (stranica) koji sadrže podatke radnog naloga. Pojedina stranica donje tablice se odabire jednostavnim klikom miša na naziv koji se nalazi iznad nje.

Prva od tih stranica je Proizvodi. Na nju unosite proizvode i poluproizvode koje želite proizvesti i njihove pripadajuće količine. Postupak unosa proizvoda koje želite proizvesti je vrlo jednostavan. Svaki novi proizvod unosite pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane donje tablice, a onda u stupcu Proizvod s liste odaberete normativ proizvoda kojeg želite proizvesti, a koji unaprijed imate definiran u evidenciji Normativi. U polje Količina unosite količinu koju želite proizvesti. Količina može biti bilo koji broj i može sadržavati bilo koji broj decimala. Ostale podatke o proizvodu (Šifra proizvoda i Mjera) će program popuniti automatski s podacima o tom proizvodu ili poluproizvodu kako ste ih definirali u evidenciji normativa. Istim postupkom unosite koliko god želite proizvoda i poluproizvoda i njihove količine. Jedan primjer stranice Proizvodi je prikazan na sljedećoj slici:

Radni nalog 2 - Proizvodi

Radni nalog 2 - Proizvodi

Na stranici Proizvodi u stupce Materijal, Ostali troškovi i Vrijednost također ne trebate unositi nikakve podatke jer će ih program izračunati i popuniti automatski nakon pritiska tipke Obračunaj radni nalog, a o čemu će više riječi biti u nastavku. Stupac Materijal predstavlja ukupni iznos utrošenog materijala za proizvodnju određenog proizvoda, stupac Ostali troškovi predstavlja iznos ostalih troškova koji je iz ukupnog iznosa ostalih troškova raspoređen na taj proizvod, a stupac Vrijednost predstavlja proizvodnu vrijednost proizvoda, tj. zbroj troškova materijala i ostalih troškova. Iz proizvodne vrijednosti proizvoda i njegove definirane količine se automatski izračunava i proizvodna cijena proizvoda. Dakle, program automatski izrađuje i kalkulaciju proizvodne cijene svakog proizvoda u skladu s proizvedenom količinom, definiranim normativom i definiranim ostalim troškovima. Svaki proizvedeni proizvod će na skladištu proizvodnje automatski biti zadužen po njegovoj proizvodnoj cijeni i vrijednosti.

Na drugu stranicu pod nazivom Materijal ne unosite nikakve podatke već će program taj list popuniti automatski s podacima o utrošenom materijalu, a u skladu s definiranim normativima za proizvode koje želite proizvesti.

Na trećoj stranici pod nazivom Ostali troškovi možete evidentirati i sve ostale troškove (osim troškova materijala) koji prate radni nalog, a što može uključivati troškove plaća direktnog rada, troškove proizvodne režije, amortizaciju strojeva i opreme i sve druge vrste troškova koje želite da budu uključene u izračun (kalkulaciju) proizvodne cijene proizvoda. Pojedine vrste ostalih troškova koje vam se obično pojavljuju u proizvodnji možete definirati u tablici Vrste ostalih troškova i tako program što potpunije prilagoditi načinu svog poslovanja.

Svaki ostali trošak je moguće definirati po njegovom postotku ili po vrijednosti, a moguće je i kombinirati oboje. Ako se neki ostali trošak definira kao postotak onda će on proizvodnu vrijednost, tj. proizvodnu cijenu svakog proizvedenog proizvoda teretiti u tom postotku od ukupne vrijednosti utrošenog materijala za proizvodnju tog proizvoda. Na primjer, ako je ukupna vrijednost utrošenog materijala za proizvodnju nekog proizvoda 1000.00, a neki ostali trošak se definira u postotku kao 50 tada će iznos ostalog troška biti 500.00, a ukupna vrijednost proizvedenog proizvoda 1500.00. Iz proizvodne vrijednosti proizvoda se onda izračunava i njegova cijena kao kvocijent vrijednost/količina. Karakteristično za definiranje ostalog troška preko postotka je da se proizvodna cijena ne mijenja bez obzira na proizvedenu količinu proizvoda, tj. vrijednost ostalih troškova prati vrijednost utrošenog materijala u zadanom postotku. Zbog toga je ovaj oblik zadavanja ostalog troška pogodan za definiranje varijabilnih (promjenjivih) troškova proizvodnje koji su to veći što je i obim proizvodnje veći kao što su troškovi direktnog rada, troškovi proizvodne režije i slično.

Drugi način definiranja ostalog troška je preko njegove apsolutne vrijednosti. Osnovna karakteristika ovog načina definiranja ostalog troška je da je on uvijek konstantan i da ne ovisi o obimu proizvodnje, tj. o količini proizvedenih proizvoda definiranih radnim nalogom. Zbog toga se ovaj način definiranja ostalog troška može koristiti za definiranje raznih fiksnih (stalnih) troškova proizvodnje koji ne ovise o količini proizvedenih proizvoda, a za koje ipak želite da sudjeluju u formiranju, tj. kalkulaciji proizvodne cijene proizvoda. Obje opisane vrste ostalih troškova se na vrijednosti (tj. cijene) proizvodnje pojednih proizvoda prenose razmjerno udjelu vrijednosti utrošenog materijala pojedinog proizvoda u ukupnoj vrijednosti utrošenog materijala cijelog radnog naloga. Moguće je i kombinirati oba načina definiranja ostalih troškova, pa čak i na istoj vrsti ostalog troška. Jedan primjer definiranja ostalih troškova proizvodnje je prikazan na sljedećoj slici:

Radni nalog 2 - Ostali troškovi

Radni nalog 2 - Ostali troškovi

To je sve što se tiče unosa podataka u radni nalog od strane korisnika. Nakon što ste unijeli sve proizvode i poluproizvode koje želite proizvesti i eventualno definirali i ostale vrste proizvodnih troškova možete pritisnuti tipku Obračunaj radni nalog. Program će tada automatski prema definiranim normativima obračunati sav utrošeni materijal i te podatke automatski unijeti na list donje tablice pod nazivom Materijal. Na list Materijal nije potrebno unositi nikakve podatke već će ih program unijeti automatski. Istovremeno će program automatski izračunati i trenutno važeću prosječnu nabavnu cijenu svakog pojedinog utrošenog materijala (na osnovu podataka u skladišnim dokumentima i prijašnjim radnim nalozima) i izračunati vrijednost svakog utrošenog materijala i te podatke unijeti za svaki utrošeni materijal. Po tim cijenama će svaki utrošeni materijal automatski biti i razdužen sa skladišta proizvodnje. Jedan primjer lista Materijal je prikazan na sljedećoj slici:

Radni nalog 2 - Materijal

Radni nalog 2 - Materijal

Program će također na osnovu vrijednosti utrošenog materijala i definiranih ostalih troškova proizvodnje izračunati i proizvodnu vrijednost i cijenu svakog proizvedenog proizvoda ili poluproizvoda te ukupnu vrijednost utrošenog materijala, ukupni iznos ostalih troškova i ukupnu vrijednost cijelog radnog naloga. Ti automatski izračunati podaci će biti uneseni u pripadajuća polja u radnom nalogu. Ukupnu vrijednost utrošenog materijala, ukupni iznos ostalih troškova i ukupnu vrijednost cijelog radnog naloga će program automatski unijeti u gornju tablicu radnog naloga u stupce Materijal, Ostali troškovi i Vrijednost.

Na zadnju stranicu radnog naloga pod nazivom Napomena možete unijeti bilo kakav dodatni tekst, komentar, napomenu ili sugestiju u vezi obavljanja radnog naloga, tijeka proizvodnje i bilo čega drugog što smatrate bitnim.

Novi radni nalog se unosi pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane gornje tablice i popune se osnovni podaci o radnom nalogu. Zatim taj radni nalog označite (ako već nije označen) i možete početi unos proizvoda i poluproizvoda koje želite proizvesti u donju tablicu na stranicu Proizvodi u stupac Proizvod. Taj unos će se uglavnom odvijati tako da s liste unaprijed definiranih normativa pojedinih proizvoda i poluproizvoda odabirete one koje želite proizvesti i unosite željene količine. Na stranicu Ostali troškovi možete unijeti i sve druge proizvodne troškove za koje želite da sudjeluju u kalkulaciji proizvodne cijene proizvoda. Nakon unosa svih proizvoda i ostalih troškova potrebno je pritisnuti tipku Obračunaj radni nalog da bi program automatski obračunao sav potreban materijal i izračunao sve ostale podatke o kojima je maloprije bilo riječi. Na kraju pritisnite tipku Pohrani da bi sve promjene napravljene na radnom nalogu ostale pohranjene.

Pritiskom na tipku Ispis radnog naloga možete odabrani radni nalog ispisati na pisač. Jedan primjer ispisa radnog naloga je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis radnog naloga 2

Ispis radnog naloga 2

Na kraju još samo nekoliko napomena. Radne naloge i skladišne dokumente je potrebno voditi u kronološkom slijedu da bi se kvalitetno mogle računati trenutno važeće prosječne nabavne cijene materijala, proizvodne cijene proizvoda i drugi podaci. Ti podaci se za neki dokument računaju na osnovu podataka u svim skladišnim dokumentima i radnim nalozima koji kronološki prethode dokumentu u kojem se obavlja računanje. Istovremeno, skladišni dokumenti i radni nalozi se u programu promatraju zajedno kao jedna cjelina. Zbog toga podaci u stupcima Datum i Vrijeme kako u skladišnim dokumentima, tako i u radnim nalozima, trebaju biti poredani kronološki jer program kod rada s njima uzima u obzir njihov datum i vrijeme, a ne njihov poredak u evidenciji. Zbog toga je najbolje da poredak radnih naloga i skladišnih dokumenata u evidencijama prati njihov kronološki slijed. Što se tiče samih radnih naloga najbolje je da njihov datum i vrijeme bude trenutak obračuna radnog naloga. Razni radni nalozi smiju imati iste datume, ali bi trebali imati različit datum i vrijeme gledano zajedno kao jedinstven podatak.

U tom pravcu treba raditi i eventualne naknadne promjene i korekcije starih radnih naloga ukoliko se naknadno utvrde neke pogreške. Naime, ukoliko bi se u nekom starom radnom nalogu ili skladišnom dokumentu promijenio neki bitan podatak i taj radni nalog ponovo obračunao tada bi bilo potrebno ponovo obračunati i sve dokumente (radne naloge i skladišne dokumente) koji kronološki slijede taj promijenjeni radni nalog, a da bi podaci u njima bili ispravni te cijene materijala i proizvoda bile ispravno izračunate. Zbog toga je bolje rješenje unijeti jedan novi dokument u kojem će se napraviti korekcija tog starog dokumenta. Na primjer, ako ste u nekom starom radnom nalogu naveli da trebate proizvesti 100 komada nečega, a kasnije utvrdite da je trebalo biti 90 onda je bolje unijeti jedan novi radni nalog i u njemu kao količinu staviti "-10" i obračunati taj radni nalog nego mijenjati stari radni nalog, a onda ponovo obračunavati sve radne naloge i skladišne dokumente koji kronološki slijede iza promijenjenog radnog naloga. Tim više što je moguće da su ti stari dokumenti već bili ispisani na pisač i u tom obliku već dostavljeni nekom drugom zaposleniku ili organizacijskoj jedinici. Moguće je koristiti bilo koji od dva opisana načina naknadnih korekcija dokumenata, a sam korisnik će procijeniti koji način mu više odgovara.

Više detalja o samoj tehnici unosa podataka u tablice njihovoj promjeni, brisanju, ispisu i svemu ostalom možete vidjeti u poglavlju Rad s tablicama i podacima.

© Programski Centar Karlovac