PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM PROIZVODNJA 2
program za praćenje proizvodnje


SKLADIŠNI DOKUMENTI

U ovom dijelu programa evidentirate sve promjene koje se dešavaju u poslovanju skladišta bez obzira da li se radi o ulazu ili izlazu proizvoda ili materijala. U njemu se odvija izrada svih dokumenata koji na bilo koji način mijenjaju stanje skladišta. Preporuča se da osnovne podatke o proizvodima i materijalu najprije definirate u tablici Proizvodi, materijal. Tada ćete ih u sve skladišne dokumente moći unositi jednostavnim izborom s liste čime ćete unos podataka bitno ubrzati i pojednostavniti. Svaki proizvod i materijal se na skladištu vodi po njegovoj trenutnoj prosječnoj ponderiranoj nabavnoj cijeni, a što je u skladu i s međunarodnim računovodstvenim standardima. Po prosječnoj nabavnoj cijeni se pojedini proizvod i materijal i razdužuju sa skladišta prilikom njihovog izlaza.

Cjelokupni ulaz i izlaz proizvoda i materijala na skladištu se evidentira putem uobičajenih skladišnih dokumenata. To mogu biti razni skladišni dokumenti kao što su primke, otpremnice, izdatnice i drugi dokumenti, a možete definirati i neke svoje vlastite vrste dokumenata koje obično koristite u poslovanju. Svaki dokument može biti samo ulazni ili samo izlazni. To znači da u istom dokumentu nije dozvoljeno istovremeno imati ulaze i izlaze proizvoda ili materijala. Svi skladišni dokumenti se izrađuju na obrascu prikazanom na sljedećoj slici:

Skladište 2 - Skladišni dokumenti

Skladište 2 - Skladišni dokumenti

U gornju tablicu se unose vrsta i broj skladišnog dokumenta na osnovu kojeg vršite zaduživanje ili razduživanje proizvoda ili materijala na skladištu te datum i vrijeme njegove izrade. Vrsta temeljnice se izabire s liste koju čine podaci upisani u tablicu Vrste temeljnica. Kod unosa novog dokumenta program će automatski popuniti polja Datum i Vrijeme s trenutnim datumom i vremenom, a vi te podatke možete naknadno i promijeniti. U polje Partner možete unijeti naziv poslovnog partnera na koga se dokument odnosi, a možete unijeti i naziv organizacijske jedinice ili ime i prezime zaposlenika i slično. Ukoliko pojedine partnere definirate u tablici Partneri tada ćete imati mogućnost da ga odaberete jednostavnim izborom s liste. Polja Adresa, Mjesto i OIB ili PDV ID će program popuniti automatski s onim podacima koji su za tog poslovnog partnera navedeni u tablici Partneri, a možete ih unijeti i ručno. U polje Isprava možete unijeti vrstu i broj isprave na temelju koje izrađujete skladišni dokument, dakle broj računa dobavljača, broj zahtjevnice iz proizvodnje i slično. Polja Duguje i Potražuje sadrže ukupnu vrijednost proizvoda ili materijala koji ulaze (polje Duguje) ili izlaze (polje Potražuje) sa skladišta, ali ta polja nije potrebno popunjavati ručno već će njih program izračunati i popuniti automatski na način kako će biti opisano u nastavku.

U donjoj tablici se nalazi popis pojedinih proizvoda i materijala te njihove pripadajuće količine koje se zadužuju ili razdužuju. U donjoj tablici su u određenom trenutku prikazani proizvodi ili materijal samo onog skladišnog dokumenta koji je u tom trenutku odabran (označen) u gornjoj tablici. Ukoliko proizvode ili materijal unosite na skladište onda pripadajuće količine unosite u stupac Ulaz, a ako ih iznosite sa skladišta onda u stupac Izlaz. Iznimka od tog pravila mogu biti povratnice dobavljaču koje možete knjižiti kao negativnu količinu u stupcu Ulaz i povratnice od kupaca koje možete knjižiti kao negativnu količinu u stupcu Izlaz. Polja Duguje i Potražuje u donjoj tablici također ne trebate popunjavati jer će ih program popuniti automatski.

Ukoliko se radi o ulazu proizvoda ili materijala na skladište i popunjavate stupac Ulaz tada je za svaki proizvod i materijal potrebno definirati i njegovu nabavnu cijenu bez PDV-a (polje Nab. cijena) ili nabavnu vrijednost (polje Duguje) da bi se znalo po kojoj nabavnoj cijeni i vrijednosti se taj proizvod ili materijal zadužuje na skladištu. Ako definirate nabavnu cijenu tada će program izračunati nabavnu vrijednost, a ako ne definirate nabavnu cijenu već nabavnu vrijednost proizvoda ili materijala, program će izračunati njegovu nabavnu cijenu. Dakle, možete koristiti pristup koji želite. Nabavna cijena odnosno vrijednost proizvoda ili materijala može biti različita za različite isporuke od dobavljača. Prilikom razduživanja proizvoda i materijala sa skladišta kada popunjavate stupac Izlaz nije potrebno unositi nabavnu cijenu jer će proizvod ili materijal biti razdužen po njegovoj trenutno važećoj prosječnoj nabavnoj cijeni.

Proces unosa jednog novog skladišnog dokumenta se odvija tako da najprije pritisnete tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane gornje tablice i u taj novi zapis unesete željene podatke o dokumentu. Nakon toga označite taj zapis pritiskom miša na zaglavlje s njegove lijeve strane (označeni skladišni dokument poprima plavu boju pozadine) i onda možete početi unositi podatke u donju tablicu koristeći tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane donje tablice. Podaci koji se unose u donju tablicu odnose se isključivo na onaj skladišni dokument koji je u tom trenutku odabran (označen) u gornjoj tablici. Proizvode i materijal koje unosite u donju tablicu je moguće unijeti preko njihovog naziva ili preko šifre. Koji god način unosa da izaberete program će automatski popuniti ono drugo polje na osnovu podataka o proizvodima i materijalu koje imate definirane u tablici Proizvodi, materijal.

Nakon što ste sve željene proizvode ili materijal unijeli u donju tablicu i popunili pripadajuće podatke (polja Ulaz ili Izlaz itd.) moguće je izračunati vrijednost pojedinih proizvoda i materijala i ukupnu vrijednost cijelog skladišnog dokumenta. To program radi automatski nakon pritiska tipke Izračunaj ukupne iznose. Program će izračunati sve nepoznate podatke pojedinih proizvoda i materijala i ukupnu vrijednost cijelog dokumenta i te ukupne vrijednosti unijeti u polja Duguje i Potražuje u gornjoj tablici.

Pritiskom na tipku Pohrani je moguće pohraniti sve promjene napravljene u skladišnom dokumentu. Pritiskom na tipku Ispis dokumenta će program automatski napraviti datoteku s pregledom ispisa i prikazati je u pregledniku. Tu datoteku možete onda ispisati na pisač ili uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte i poslati suradniku ili poslovnom partneru. Prilikom ispisa svakog skladišnog dokumenta će na dno ispod svih podataka biti uneseno podnožje (dodatni tekst) koji ste definirali u tablici Podnožje dokumenata. Jedan primjer ispisa skladišnog dokumenta je prikazan na sljedećoj slici:

Skladište 2 - Ispis skladišnog dokumenta

Skladište 2 - Ispis skladišnog dokumenta

Na početku korištenja programa je potrebno definirati početno stanje skladišta da bi se ispravno mogle voditi prosječne cijene proizvoda i materijala s kojima su oni zaduženi na skladištu te da bi knjigovodstveno stanje skladišta bilo u skladu sa stvarnim stanjem proizvoda i materijala na skladištu. Dokument "Početno stanje" je potrebno unijeti kao prvi dokument u program i popuniti ga početnim količinama i vrijednostima pojedinih proizvoda i materijala. Početne količine proizvoda i materijala je potrebno unositi u stupac Ulaz, a početnu nabavnu vrijednost svakog proizvoda i materijala u stupac Duguje. Te podatke bi trebali imati lako dostupne iz skladišnih evidencija koje ste vodili do početka korištenja ovog programa.

Početno stanje skladišta možete unijeti i korištenjem tipke Import koja se nalazi s lijeve strane donje tablice. Taj pristup možete koristiti pri prijelazu u sljedeću godinu, iako izrada prijelaza za novu godinu nije obavezna. Postupak je takav da se na kraju godine u dijelu programa Stanje skladišta napravi izvještaj o trenutnom stanju proizvoda i materijala na skladištu te u izvještaju pritisne tipka Eksport za početno stanje i odabere bilo koja datoteka u koju želite pohraniti početno stanje. Zatim je tu datoteku moguće unijeti u početno stanje skladišta sljedeće godine korištenjem tipke Import. Na primjer, ako ste skladište za 2019. godinu vodili u mapi "Skladiste2019", a za 2020. godinu vodite u "Skladiste2020", tada na kraju 2019. godine napravite izvještaj Stanje skladišta i korištenjem tipke Export za početno stanje pohranite u bilo koju datoteku. Zatim u mapi "Skladiste2020" unesite temeljnicu početnog stanja kao prvu temeljnicu i u donju tablicu učitajte podatke iz pohranjene datoteke korištenjem tipke Import. Na kraju još trebate pritisnuti tipku Izračunaj ukupne iznose i tipku Pohrani i možete nastaviti raditi dalje u novoj godini. Ukoliko skladište vodite kontinuirano, dakle bez prijelaza za novu godinu, tada vam prethodno opisani postupak prijenosa početnog stanja u novu godinu nije bitan i ne morate ga koristiti.

U programu je moguće praviti promjene dokumenata unazad, dakle promijeniti podatke na nekom starom skladišnom dokumentu, ali onda je na svim dokumentima koji kronološki slijede iza tog dokumenta potrebno ponovo izračunati njihove vrijednosti jer promjena nekog dokumenta u prošlosti utječe na prosječnu nabavnu cijenu koja se koristila u slijedećim skladišnim dokumentima. Mnogo bolje rješenje od promjene starog dokumenta je unijeti jedan novi skladišni dokument u kojem ćete stornirati ono što mislite da treba. Na primjer, ako u nekom dokumentu koji ste unijeli prije mjesec dana utvrdite da je u stupac Ulaz uneseno 50, a trebalo je biti 40, tada jednostavno unesite jedan novi skladišni dokument i u njemu u stupac Ulaz unesite -10 (ili u stupac Izlaz 10). To je mnogo praktičnije rješenje nego da mijenjate stari skladišni dokument, a koji je možda već bio ispisan i predan nekom drugom zaposleniku ili organizacijskoj jedinici.

Skladišni dokumenti se moraju unositi u kronološkom slijedu (prema datumu i vremenu), dakle od najstarijeg prema najnovijem zato jer se izračun trenutnih prosječnih nabavnih cijena i izrada skladišnih kartica odvija na osnovu podataka unesenih u starije skladišne dokumente od onog koji trenutno unosite. Ako bi unijeli jedan novi skladišni dokument i onda kao njegov datum i vrijeme naveli neki davni datum i vrijeme tada bi prosječne cijene u tom dokumentu bile izračunate ispravno na osnovu dokumenata starijih od njega, ali onda ne bi bili ispravni podaci u onim dokumentima koji vremenski slijede iza tog novog dokumenta. Zato je potrebno da se dokumenti unose kronološkim redom jer će tada slijed unesenih skladišnih dokumenata pratiti i njihov kronološki slijed. Također je potrebno i da dva različita skladišna dokumenta nemaju unesen isti datum i vrijeme (mogu imati isti datum, ali ne i datum i vrijeme) jer onda program neće znati koji od tih dokumenata dolazi prije, a koji kasnije. Dakle, kod unosa skladišnih dokumenata treba obratiti pažnju na to da budu uneseni kronološkim redom.

Više o samoj tehnici unosa podataka u tablice, njihovoj promjeni, brisanju, ispisu i svemu ostalom možete vidjeti u poglavlju Rad s tablicama i podacima.

© Programski Centar Karlovac