PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM SERVIS 2
program za signalizaciju servisnih održavanja


ODRŽAVANJE UREĐAJA I OPREME

Ovo je dio programa u kojem se evidentiraju svi poslovi i servisna održavanja za koje želite da budu signalizirani kada za to dođe vrijeme. Signalizaciju poslova i servisnih održavanja je moguće definirati prema ciljanom datumu ili prema ciljanoj količini i tako program u potpunosti prilagoditi svojim potrebama i vrsti djelatnosti. Za svaki posao i održavanje je moguće definirati i podatke o poslovnom partneru, uređaju i vrsti posla ili održavanja. U tom smislu se može se reći da program ima praktično neograničeno područje primjene. Cjelokupni unos potrebnih podataka se odvija na obrascu prikazanom na sljedećoj slici:

Održavanje uređaja i opreme

Održavanje uređaja i opreme

Obrazac je podijeljen na dva dijela, tj. na dvije tablice. U gornju tablicu se unose osnovni podaci o poslovnom partneru i uređaju na koje se odnosi jedno ili više servisnih održavanja ili poslova. Ako se neki od tih podataka ne koristi nije ga potrebno popunjavati. Popis poslovnih partnera i uređaja je moguće unaprijed definirati u pomoćnoj tablici Partneri odnosno Uređaji i oprema i onda te podatke u ovaj dio programa unositi neograničeni broj puta jednostavnim izborom s liste. Na taj način se unos podataka bitno pojednostavnjuje i ubrzava. Nakon odabira naziva poslovnog partnera u stupcu Partner, program će automatski popuniti i stupce Adresa, Mjesto i OIB. Na sličan način se u stupcu Uređaj odabire i uređaj na kojeg se odnose poslovi i servisna održavanja koja je potrebno obaviti. Ukoliko poslove i servisna održavanja planirate definirati prema ciljanoj količini proizvedenih proizvoda, broju radnih sati i slično, tada je u polje Trenutna količina s vremena na vrijeme potrebno unositi trenutnu količinu koju program uspoređuje s ciljanom i ako ona bude dostignuta to signalizira u izvještaju. Trenutnu količinu je moguće unositi i kronološki u donjem dijelu obrasca, a o čemu će više riječi biti kasnije.

U gornjoj tablici je u stupac Mjera moguće unijeti jedinicu mjere pojedine količine i ona se odnosi samo na definiranje servisnih održavanja i poslova prema ciljanoj količini. Na primjer, ukoliko definirate servis ili održavanje nekog stroja nakon proizvedene određene količine proizvoda tada jedinicu mjere možete staviti "kom" ili "komad". Ukoliko planirate održavanje uređaja nakon određenog broja radnih sati, na primjer, neke pumpe, radnog stroja ili traktora, tada jedinicu mjere možete staviti kao "sat" ili "radni sat". Ako, pak, zamjenu ulja u motoru ili neki sličan posao želite obaviti nakon prijeđenog određenog broja kilometara nekog vozila tada jedinicu mjere možete staviti "km", pa će se podrazumijevati da podatak u polju Trenutna količina predstavlja broj prijeđenih kilometara. Dakle, program je u potpunosti moguće prilagoditi vlastitim potrebama i vrsti djelatnosti.

U donjem dijelu obrasca se nalazi nekoliko listova odnosno stranica na koje se unose podaci o planiranim servisnim održavanjima i poslovima za koje želite da budu signalizirani kada za to dođe vrijeme. Tu se unose ciljani datumi ili količine pojedinih održavanja, a moguće je voditi i kronološku evidenciju promjene trenutne količine te unijeti bilo kakvu dodatnu napomenu ili komentar. Podaci koji su u određenom trenutku prikazani u donjoj tablici se odnose na onog poslovnog partnera ili uređaj (ili oboje) koji su u tom trenutku odabrani (označeni) u gornjoj tablici. Pojedini partner i uređaj se u gornjoj tablici označava pritiskom miša na zaglavlje s njegove lijeve strane.

Prva stranica donjeg dijela obrasca je "Održavanja" i ona je prikazana na sljedećoj slici:

Održavanja

Održavanja

U toj tablici definirate sva servisna održavanja i poslove za koje želite da budu signalizirani kada za to dođe vrijeme. Moguće je evidentirati neograničeni broj održavanja i poslova kako po vrsti tako i po njihovom broju. Sva servisna održavanja i poslove koje je potrebno obaviti je moguće definirati za neograničeni period unaprijed. Za svaki pojedini posao ili održavanje je potrebno definirati njegovu vrstu u stupcu Vrsta održavanja. Pojedine često korištene vrste održavanja možete definirati u pomoćnoj tablici Vrste održavanja, pa ih onda u ovom dijelu programa jednostavno odabirati s liste. Pojedine vrste servisnih održavanja možete u potpunosti prilagoditi prirodi svoje djelatnosti i tako ih onda koristiti u programu.

Svako servisno održavanje i posao koji treba obaviti je moguće definirati prema ciljanom datumu, prema ciljanoj količini ili oboje. Ti podaci se također definiraju u ovom dijelu programa. U stupac Datum je potrebno unijeti ciljani datum za koji želite da ga program signalizira. U stupac Broj dana ranije možete unijeti broj dana za koliko želite da vas program ranije počne obavještavati o uskorom nailasku ciljanog datuma. Na primjer, ako ciljani datum nekog posla ili servisnog održavanja stavite na 20.07., a želite da vas program o tome počne obavještavati 10 dana ranije, dakle 10.07., tada u stupac Broj dana ranije stavite 10. Ako se u Broj dana ranije ne unese nikakav podatak smatra se da je on 0. Namjena ovog pristupa definiranju ciljanog datuma je da se omogući eventualna priprema od nekoliko dana na nailazak ciljanog posla.

Osim prema ciljanom datumu, servisno održavanje ili posao je moguće definirati i prema ciljanoj količini. Pojam "Količina" je u ovom programu univerzalnog karaktera i ona će imati različito značenje kod različitih djelatnosti. Tako će za radne strojeve ona imati smisao radnog sata, za vozila može imati smisao broja prijeđenih kilometara, za proizvodnju smisao broja proizvedenih proizvoda i slično. Definiranje servisnog održavanja ili posla prema ciljanoj količini se odvija u stupcu Količina u kojem je potrebno unijeti ciljanu količinu za koju želite da je program signalizira kada ona bude dostignuta. U stupcu Količina ranije je moguće unijeti količinu za koju želite da vas program ranije počne obavještavati o uskorom nailasku ciljane količine. Namjena tog stupca je slično kao i u slučaju ciljanog datuma, da bi se na vrijeme mogli pripremiti da predstojeći posao ili servisno održavanje. Na primjer, ako zamjenu ulja u motoru želite napraviti na 150000 kilometara i želite da vas program o tome počne obaviještavati na 145000 km, tada u stupac Količina unesite 150000, a u stupac Količina ranije 5000.

Za svaki posao ili servisno održavanje je moguće i kombinirati signalizaciju po ciljanom datumu i ciljanoj količini, pa reagirati na ono što se prije pojavi. Na primjer, zamjenu ulja u motoru možete planirati na datum 20.07. i na 150000 kilometara, pa zamjenu ulja obaviti kada jedan od ta dva uvjeta bude prvi dostignut. Sva održavanja i poslove je moguće definirati i nekoliko godina unaprijed ukoliko se za to ukaže potreba. Na primjer, ukoliko ste isporučili neke uređaje za koje ste se obavezali da ih pregledate ili servisirate jednom godišnje i tako pet sljedećih godina, tada svih tih pet događaja možete unijeti u program, pri čemu će dan i mjesec datuma biti isti, a godina različita, tj. za jednu veća. Naravno, period se može staviti i mjesečni ili polugodišnji ili bilo koji drugi ako je to potrebno.

U ovom dijelu programa postoji još jedan stupac koji se koristi kod signalizacije događaja, a to je stupac Obavljeno. Kada je neko servisno održavanje obavljeno i više ne želite da ga program signalizira, tada je u tom stupcu potrebno s liste odabrati "Da", a što će značiti da je održavanje obavljeno i da više ne želite da ga program signalizira. Ukoliko je stupac Obavljeno prazan ili u njemu stoji podatak "Ne" ili neki drugi podatak, program će taj posao ili održavanje signalizirati bez obzira da li je on stvarno obavljen ili nije. Program signalizira sva održavanja čiji datum ili količina su dospjeli i za koje u stupcu Obavljeno ne stoji podatak "Da". U zadnjem stupcu pod nazivom Napomena možete unijeti neku dodatnu napomenu ili komentar koja se odnosi na neki konkretan posao ili servisno održavanje.

Namjena drugog lista donjeg dijela obrasca pod nazivom Promjene količine je uglavnom pomoćna. Taj list se odnosi samo na uređaje čija servisna održavanja i poslovi su definirani prema ciljanoj količini i nema utjecaja na signalizaciju servisnih održavanja i poslova koji su definirani prema ciljanom datumu. Jedan primjer lista Promjene količine je prikazan na sljedećoj slici:

Promjene količine

Promjene količine

Tu možete kronološki unositi promjene količine ukoliko ste za određeni uređaj neka njegova servisna održavanja i poslove definirali prema ciljanoj količini. Unosom ili promjenom podatka u stupcu Trenutna količina također će se promijeniti i podatak u stupcu Trenutna količina u gornjoj tablici. Taj podatak se koristi za usporedbu da li je neka ciljana količina dostignuta ili nije. Ukoliko iz nekog razloga u ovoj tablici mijenjate neku staru trenutnu količinu, program će tu staru trenutnu količinu unijeti u gornju tablicu, zato jer u gornju tablicu prenosi uvijek onaj podatak koji je zadnji promijenjen. U tom slučaju možete u gornjoj tablici direktno unijeti zadnju važeću trenutnu količinu. Namjena ovog dijela programa je samo pomoćna, kako bi se pregledno mogao voditi tijek promjene trenutne količine koja se odnosi na neki određeni uređaj ili opremu. Ukoliko trenutnu količinu u gornju tablicu želite unositi direktno, tada i to možete, a ovaj dio programa ne morate koristiti.

Na zadnji list donje tablice pod nazivom Napomena je moguće unijeti neki dodatni komentar ili napomenu u vezi pojedinog poslovnog partnera, uređaja ili opreme koji se održavaju i servisiraju i slično. Na primjer, za neki isporučeni uređaj možete navesti da isporuka uređaja uključuje i redovno servisno održavanje uređaja tijekom sljedećih 5 godina i u skladu s tim definirati signalizaciju servisnih održavanja i poslova za pet godina unaprijed. Unos teksta napomene ili komentara je u slobodnom formatu.

Tijek unosa jednog novog uređaja i njegovih pripadajućih servisnih održavanja i poslova se odvija tako, da se naprije u gornju tablicu unese jedan novi zapis pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane gornje tablice. Zatim se u tom novom zapisu popune podaci o partneru, uređaju, trenutnoj količini i jedinici mjere. Nije obavezno popuniti sve podatke već samo one koje ćete koristiti. Zatim se u donjoj tablici na listu Održavanja definiraju servisna održavanja i poslovi te njihovi pripadajući ciljani datumi, količine ili oboje. Nakon unosa svih željenih podataka potrebno je pritisnuti tipku Pohrani. Unesene podatke je u svakom trenutku moguće nadopuniti s podacima o novim servisnim održavanjima i poslovima te pripadajućim ciljanim datumima i količinama. Nakon svih unesenih promjena potrebno je pritisnuti tipku Pohrani da bi promjene ostale evidentirane.

Sve unesene podatke o servisnim održavanjima pojedinih uređaja je moguće ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis održavanja. Ako želite ispisati samo neke podatke iz donje tablice, a ne sve, tada podatke u donjoj tablici koje želite ispisati označite mišem i pritisnite tipku Ispis održavanja. Tada će biti ispisani samo oni podaci koje ste označili. Primjer ispisa održavanja jednog uređaja ili opreme je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis održavanja

Ispis održavanja

© Programski Centar Karlovac