PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM TROŠKOVNICI
program za izradu troškovnika


UVOD U TROŠKOVNIKE

Troškovnici je program za izradu svih vrsta troškovnika i obračun troškova određenog projekta, ponude, izrade proizvoda, obavljanja usluga ili bilo čega drugog. Može se koristiti u svim vrstama proizvodnih i uslužnih djelatnosti bez obzira da li se radi o građevini, raznim obrtničkim djelatnostima ili nekoj drugoj vrsti djelatnosti. Osnovna karakteristika programa je fleksibilnost rada i korištenja jer je obračun troškova moguće izrađivati preko unaprijed definiranih normativa, ali i direktnim unosom obavljenog rada, utrošenog materijala i korištenih strojeva. Pri tome svaki korisnik može definirati svoje vlastite radove, materijal, strojeve i normative i tako izradu svakog troškovnika u potpunosti prilagoditi načinu svog poslovanja, a svaki troškovnik je moguće napraviti u svega par koraka. Jednom definirane osnovne radove, materijal, strojeve i normative je u program moguće unositi neograničeni broj puta jednostavnim izborom s liste, čime se unos podataka pojednostavnjuje, a cjelokupna izrada troškovnika bitno ubrzava. Za svaki pojedini osnovni rad, materijal i stroj je moguće definirati i njegovu cijenu, pa će program te cijene prilikom izrade troškovnika povlačiti automatski i uključivati u obračun troškova. Broj troškovnika koje možete napraviti ovim programom je neograničen.

Troškovnike je moguće izrađivati direktnim unosom pojedinog rada, materijala i strojeva, no moguće je koristiti i unaprijed definirane normative utroška rada, materijala i strojeva za obavljanje neke određene radne operacije. Korištenje normativa radnih operacija je naročito pogodno ukoliko se neke radne operacije učestalo ponavljaju, jer je na taj način jednom definirani normativ moguće u troškovnike unositi neograničeni broj puta jednostavnim izborom s liste, a sva ostala izračunavanja i obračun troškova program radi automatski. Pri tome program automatski računa sve troškove rada, materijala i strojeva, ali i cijenu i iznos svake pojedine radne operacije te na kraju i ukupne iznose pojedinih vrsta radova. Na taj način je troškove moguće analizirati od najnižeg nivoa rada, materijala i strojeva, preko obavljenih radnih operacija definiranih normativima, ukupnih troškova pojedinih grupa radova, pa do ukupnih troškova cijelog troškovnika. Svi definirani osnovni podaci, normativi i napravljeni troškovnici ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač ili kao privitak bilo koje poruke elektronske pošte poslati suradniku, poslovnom partneru, naručiocu radova ili bilo kome drugom.

Nakon pokretanja programa na ekranu će se pojaviti slijedeći dijalog:

Glavni dijalog programa Troškovnici

Glavni dijalog programa Troškovnici

To je glavni dijalog za rad s programom. Pritiskom na neku od tipki na glavnom dijalogu pokrenut će se neka evidencija podataka ili izvještaj. Tipke su grupirane prema namjeni radi bolje preglednosti. Pritiskom na tipku Pomoć pojavit će se interaktivni sustav pomoći u kojem možete u više detalja saznati o dijelu programa koji vas zanima. Pritiskom na tipku Kraj se završava rad s programom. Svi podaci prikazani u nastavku ove dokumentacije su samo demonstrativnog karaktera.

© Programski Centar Karlovac