PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM TROŠKOVNICI
program za izradu troškovnika


TROŠKOVNICI

U ovom dijelu programa se izrađuju troškovnici. Troškovnici se mogu izrađivati korištenjem unaprijed definiranih normativa pojedinih radnih operacija ili direktnim unosom obavljenog rada, utrošenog materijala i korištenih strojeva. Iako je troškovnike moguće izrađivati i kombiniranjem oba pristupa, tj. da se u troškovnik istovremeno unose i normativi i direktno rad, materijal i strojevi, zbog preglednosti troškovnika se ipak preporuča da se u pojedinom troškovniku koristi ili jedan ili drugi pristup, a ne da se oni miješaju. Troškovnici se izrađuju na obrascu prikazanom na sljedećoj slici:

Troškovnici

Troškovnici

U gornjoj tablici se nalazi popis svih napravljenih troškovnika i njihovih pripadajućih osnovnih podataka kao što su broj troškovnika, datum izrade, naziv partnera (naručioca radova) te skraćeni naziv proizvoda ili usluge za koji se troškovnik izrađuje. Detaljniji opis samog troškovnika te proizvoda i usluga obuhvaćeih troškovnikom možete navesti u Napomeni. Za svaki troškovnik možete definirati i obračunski faktor s kojim će ukupni troškovi rada biti pomnoženi prilikom izračuna ukupnog iznosa troškovnika. Kod unosa novog troškovnika obračunski faktor će biti postavljen na "1.000", a korisnik ga onda može promijeniti na bilo koju vrijednost. Polja Troškovi rada, Troškovi materijala, Troškovi strojeva i Ukupni troškovi u gornjoj tablici će program popuniti automatski prilikom obračuna troškova i tu inicijalno korisnik ne treba unositi nikakve podatke.

Donja tablica je podijeljena na više stranica (listova) na koje unosite pojedine stavke troškovnika. Svaka pojedina stranica se odabire pritiskom miša na naziv koji se nalazi iznad nje. Ovdje je važno napomenuti da se podaci koji su u određenom trenutku prikazani u donjoj tablici odnose isključivo na onaj troškovnik koji je u tom trenutku odabran (označen) u gornjoj tablici. Pojedini troškovnik se u gornjoj tablici označava pritiskom miša na zaglavlje s njegove lijeve strane. Da je neki troškovnik označen zna se po tome što ima plavu boju pozadine. Stranice (listovi) donje tablice na koje korisnik može unositi podatke su Normativi, Rad, Materijal, Strojevi i Napomena. Na stranice Troškovi rada, Troškovi materijala, Troškovi strojeva i Troškovi po vrstama radova nije moguće unositi podatke jer u njih program unosi automatski izračunate troškove pojedinih radova, materijala i strojeva. Značenje pojedinih listova (stranica) će biti upisano u nastavku.

Unos jednog novog troškovnika se odvija na sljedeći način: Najprije u gornju tablicu unesete jedan novi troškovnik pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane gornje tablice. Program će u gornju tablicu unijeti jedan novi prazan zapis i njega popunite osnovnim podacima o troškovniku. Nakon toga možete pritisnuti i tipku Pohrani da bi novi troškovnik ostao evidentiran. Sada taj novi troškovnik označite pritiskom miša na zaglavlje s njegove lijeve strane (ako već nije označen) i možete početi unos pojedinih stavki troškovnika na pripadajuće listove donje tablice.

Prvi list (stranica) donje tablice je Normativi. On se koristi za unos normativa pojedinih radnih operacija u troškovnik. Moguće je unijeti bilo koji željeni broj normativa. Svaki normativ koji ovdje želite unijeti mora najprije biti definiran u evidenciji Normativi. Svaki normativ, tj. pojedina definirana radna operacija se u troškovnik unosi tako da se najprije pritisne tipka Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane donje tablice, a onda u polju Normativ sa liste svih definiranih normativa odabere željeni normativ. Program će automatski popuniti polje Vrsta rada s pripadajućom grupom rada kojoj taj normativ pripada. Još samo je potrebno definirati količinu unesenog normativa (radne operacije) u polju Količina. Polja Cijena i Vrijednost nije potrebno popunjavati jer će te podatke program popuniti automatski u procesu obračuna troškova s vrijednostima dobivenim nakon analize cijena pojedinih radova, materijala i strojeva od kojih se pojedini normativ sastoji. Cijene pojedinih osnovnih radova, materijala i strojeva program dohvaća iz tablica Rad, Materijal i Strojevi. Cijeli proces obračuna troškova i izračun cijene i vrijednosti pojedinih radnih operacija definiranih u troškovniku se odvija potpuno automatski. Istim postupkom možete u troškovnik unijeti bilo koji željeni broj normativa jednostavnim unosom njihovog naziva i željene količine. Jedan primjer lista (stranice) Normativi je prikazan na sljedećoj slici:

Troškovnik - Normativi

Troškovnik - Normativi

Sljedeća stranica je Rad. Ovdje u troškovnik možete direktno uključiti pojedine osnovne radove koje imate definirane u pomoćnoj tablici Rad. Izborom pojedinog rada s liste program će automatski povući i njegovu pripadajuću cijenu i ostale podatke. Pojedini rad je moguće unositi preko njegovog naziva ili preko šifre ako je definirana. Korisnik treba popuniti još samo polje Količina, a polje Vrijednost će program popuniti automatski u procesu obračuna troškova. U polje Napomena možete unijeti bilo koji komentar ili napomenu u vezi određenog rada.

Korištenjem ove stranice i stranica Materijal i Strojevi (koji će biti opisani kasnije) možete pojedine radove, materijal i strojeve u troškovnik unositi i direktno, dakle bez normativa. Iako je u troškovniku moguće istovremeno unositi i normative, ali i rad, materijal i strojeve direktno, ipak se zbog preglednosti i jasnoće preporuča da se u svakom pojedinom troškovniku koristi ili jedan ili drugi pristup, a ne oba istovremeno. Umjesto da se normativi i direktni podaci unose istovremeno u jedan troškovnik preporuča se da se u jedan troškovnik unose normativi, a u drugi troškovnik koji može biti nadogradnja prvom direktni rad, materijal i strojevi. Kao osnovni rad svaki korisnik može definirati bilo koje željene radove koje koristi u poslovanju i to ne moraju nužno biti bruto satnice pojedinih radnika već to mogu biti i osnovne radne operacije i njihove cijene ili bilo koji drugi podaci specifični za različite vrste djelatnosti. Jedan primjer stranice Rad je prikazan na sljedećoj slici:

Troškovnik - Radovi

Troškovnik - Radovi

Sljedeća stranica je Materijal. Ovdje možete u troškovnik direktno unositi materijal definiran u osnovnim podacima u tablici Materijal. Nakon odabira nekog materijala preko njegovog naziva ili šifre program će automatski popuniti polja Mjera i Cijena. Korisnik samo treba definirati količinu utrošenog materijala u polju Količina. Jedan primjer stranice Materijal je prikazan na sljedećoj slici:

Troškovnik - Materijal

Troškovnik - Materijal

Na isti način kao i prethodne dvije stranice se koristi i stranica Strojevi na koju direktno u troškovnik unosite upotrebu pojedinih strojeva i alata definiranih u osnovnim podacima u tablici Strojevi. Jedan primjer stranice Strojevi je prikazan na sljedećoj slici:

Troškovnik - Strojevi

Troškovnik - Strojevi

Nakon što ste u prethodno opisane stranice (Normativi, Rad, Materijal, Strojevi) unijeli željene stavke troškovnika i pripadajuće količine potrebno je pritisnuti tipku Obračunaj troškove da bi program automatski analizirao navedene normative, rad, materijal i strojeve te dohvatio definirane osnovne podatke i cijene i napravio obračun svih troškova u troškovniku. Nakon izvedene operacije obračuna troškova program će izračunate troškove unijeti u stranice opisane u nastavku. U te stranice nije moguće unositi nikakve podatke već se oni koriste isključivo za evidentiranje obračunatih troškova.

Prva od tih stranica s automatski izračunatim i unesenim podacima je Troškovi rada. U nju program automatski unosi sav obračunati osnovni rad uključujući i cijene, količine i vrijednosti. Ukoliko je u troškovnik uneseno više normativa koji koriste isti osnovni rad tada će se količine pojedinih radova zbrajati i u ovoj tablici će biti unesene ukupne količine i vrijednosti pojedinih radova. Ukupnim količinama pojedinih radova će biti dodane i one količine radova koje ste unijeli direktno na stranicu Rad. Cjelokupnu analizu unesenih normativa (radnih operacija) unesenih u troškovnik te zbrajanje količina, dohvaćanje cijena iz cjenika i sve ostalo program radi potpuno automatski. Dakle, na ovoj stranici su za cijeli troškovnik prikazani ukupni troškovi pojedinih radova. Jedan primjer stranice Troškovi rada je prikazan na sljedećoj slici:

Troškovnik - Troškovi rada

Troškovnik - Troškovi rada

Slično prethodno opisanoj stranici u stranici Troškovi materijala su prikazani ukupni troškovi svakog materijala koji se pojavljuje u troškovniku bilo posredno preko normativa ili direktnim unosom na stranicu Materijal. Niti ovdje nije moguće unositi nikakve podatke već cjelokupni obračun troškova materijala i njihov unos u ovu stranicu program radi potpuno automatski. Jedan primjer stranice Troškovi materijala je prikazan na sljedećoj slici:

Troškovnik - Troškovi materijala

Troškovnik - Troškovi materijala

Na analogni način se popunjava i stranica Troškovi strojeva s podacima o korištenim strojevima. Jedan primjer stranice Troškovi strojeva je prikazan na sljedećoj slici:

Troškovnik - Troškovi strojeva

Troškovnik - Troškovi strojeva

Na posljednjoj stranici pod nazivom Troškovi po vrstama radova su prikazani ukupni troškovi grupirani po pojedinim vrstama radova. Ovako grupirani troškovi se odnose samo na troškove unesene preko normativa jer su pojedine grupe radova definirane samo za normative, a ne za direktno uneseni rad. Troškovi direktno unesenog rada neće biti obuhvaćeni grupiranjem troškova po pojedinim vrstama radova. Zbog toga je prije već bilo riječi i o tome da se u pojedinom troškovniku ne miješaju normativi i direktni unosi rada, materijala i strojeva, već da se izabere ili jedan ili drugi pristup. Jedan primjer troškova po vrstama radova je prikazan na sljedećoj slici:

Troškovnik - Troškovi po vrstama radova

Troškovnik - Troškovi po vrstama radova

Na zadnju stranicu pod nazivom Napomena možete unijeti bilo koji željeni komentar, napomenu ili opasku u vezi samog troškovnika, načina izvođenja pojedinih radova, upotrebe pojedinih materijala ili bilo šta drugo što smatrate bitnim ili potrebnim. To može biti i detaljniji tekst s opisom pojedinih radova, razni tehnički detalji obavljanja radova ili korištenja materijala i strojeva.

Prilikom obračuna ukupnih troškova cijelog troškovnika program će pojedine vrste ukupnih troškova automatski unijeti u odgovarajuće stupce u gornjoj tablici. Tako će ukupni troškovi rada cijelog troškovnika biti uneseni u stupac Troškovi rada, ukupni troškovi materijala u stupac Troškovi materijala, a ukupni troškovi korištenja strojeva u stupac Troškovi strojeva. Kod računanja ukupnog iznosa cijelog troškovnika program će ukupne troškove rada pomnožiti s obračunskim faktorom unesenim u stupac Obr. faktor, a onda će tom iznosu pridodati ukupne troškove materijala i strojeva da bi se dobio ukupni iznos cijelog troškovnika. Dakle, ako u troškovnik želite uključiti i posredne (fiksne) troškove rada tada definirajte željeni obračunski faktor s kojim će biti pomnoženi direktni (neposredni, varijabilni) troškovi rada.

Ukoliko u određenom trenutku promijenite troškovnik, tj. dodate neki novi normativ, rad, materijal ili stroj ili promijenite količine ili bilo šta drugo, potrebno je ponovo pritisnuti tipku Obračunaj troškove da bi program ponovo napravio obračun troškovnika.

Svaki napravljeni troškovnik je moguće ispisati na pisač ili uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte i poslati suradniku, poslovnom partneru, naručiocu ili izvođaču radova ili bilo kom drugom. Sam ispis troškovnika je podijeljen na dvije komponente radi preglednosti i veće razumljivosti. Ako želite ispisati sve pojedine stavke nekog troškovnika koje ste unijeli na stranice Normativi, Rad, Materijal, Strojevi i Napomena tada pritisnite tipku Ispis stavki troškovnika. Program će napraviti ispis stavki troškovnika uključujući i ukupne iznose po pojedinim vrstama (grupama) radova ako ste troškovnik izrađivali korištenjem normativa pojedinih radnih operacija. Primjeri ispisa stavki troškovnika su prikazani na sljedeće dvije slike:

Ispis stavki troškovnika - Primjer 1 - Troškovnik napravljen korištenjem normativa

Ispis stavki troškovnika - Primjer 1 - Troškovnik napravljen korištenjem normativa

Ispis stavki troškovnika - Primjer 2 - Troškovnik napravljen direktnim unosom rada, materijala i strojeva

Ispis stavki troškovnika - Primjer 2 - Troškovnik napravljen direktnim unosom rada, materijala i strojeva

U prvom primjeru je troškovnik bio izrađen korištenjem normativa radnih operacija te je program za svaki korišteni normativ automatski izračunao i njegovu cijenu i vrijednost u skladu s definiranim normativima u evidenciji normativa i trenutnim cijenama pojedinog osnovnog rada, materijala i strojeva definiranim u osnovnim podacima. Također su izračunati i ukupni troškovi po pojedinim vrstama (grupama) radova. Lako je vidljivo da ukupni iznosi svih normativa odgovaraju ukupnom iznosu svih vrsta radova, a to opet odgovara ukupnom iznosu cijelog troškovnika.

U drugom primjeru nisu bili korišteni normativi radnih operacija već su pojedini radovi, materijal i strojevi bili uneseni direktno. I ovdje je vidljivo da ukupni iznos cijelog troškovnika odgovara zbroju ukupnog rada, materijala i strojeva.

Ukoliko želite dobiti ispis svih pojedinih troškova osnovnog rada, materijala i strojeva nekog troškovnika tada pritisnite tipku Ispis troškova. Program će tada ispisati samo podatke o pojedinim vrstama troškova obračunate i unesene u donju tablicu u stranice Troškovi rada, Troškovi materijala i Troškovi strojeva. Ovaj ispis i prethodno opisani ispis stavki troškovnika se međusobno nadopunjuju i najbolje ih je za svaki pojedini troškovnik ispisivati zajedno. Ispis pojedinog troškovnika je podijeljen na dva dijela uglavnom zbog veće preglednosti, jasnoće i lakše analize. Jedan primjer ispisa svih osnovnih troškova troškovnika je prikazan na sljedećoj slici:

Troškovnik - Ispis osnovnih troškova rada, materijala i strojeva

Troškovnik - Ispis osnovnih troškova rada, materijala i strojeva

Više detalja o samom unosu podataka u tablice, njihovoj promjeni, brisanju, ispisu i svemu ostalom možete pronaći u poglavlju Rad s tablicama i podacima.

© Programski Centar Karlovac