PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM TURISTIČKI ARANŽMANI
program za izradu turističkih aranžmana i izleta


TURISTIČKI ARANŽMANI I IZLETI

Ovo je glavni dio programa i u njemu se odvija cjekupna izrada kalkulacija cijene aranžmana ili izleta, izračun minimalnog broja putnika, evidentiranje obavljenih uplata i sav ostali unos podataka i izračuni. Sve se odvija na obrascu prikazanom na sljedećoj slici:

Turistički aranžmani i izleti

Turistički aranžmani i izleti

Obrazac je podijeljen na dva dijela. Gornji dio sadrži osnovne podatke o svakom pojedinom turističkom aranžmanu ili izletu, dok donji dio sadrži detaljnije podatke kao što su opis aranžmana, ukalkulirane usluge drugih dobavljača, ukalkulirane vlastite usluge i drugi podaci. Onaj aranžman ili izlet s kojim želite raditi je potrebno odabrati (označiti) u gornjoj tablici. Odabir aranžmana se obavlja jednostavnim klikom miša na zagavlje s njegove lijeve strane.

Unos novog aranžmana ili izleta se odvija tako da najprije pritisnete tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane gornje tablice. Nakon toga je obavezno popuniti polja Naziv aranžmana, Datum polaska, Broj dana, Plan. osoba i Maks. osoba. U polje Plan. osoba je potrebno unijeti podatak o planiranom broju osoba za taj turistički aranžman ili izlet i on se koristi za izračun minimalnog broja putnika. Ostale podatke nije potrebno popunjavati jer će se oni automatski izračunati nakon unosa svih potrebnih podataka o uslugama i troškovima u tablice u donjem dijelu obrasca i nakon pritiska tipke Napravi obračun, a o čemu će više riječi biti kasnije.

Donji dio obrasca se sastoji iz nekoliko dijelova, tj. listova, u koje je moguće unositi razne potrebne podatke. Prvi od njih je list Opis u koji se može unijeti detaljniji plan putovanja ili izleta, mjesta ili lokacije koje će biti posjećene ili bilo koji drugi podaci ili napomene. Unos je u slobodnom tekstualnom formatu.

Drugi list pod nazivom Tuđe usluge se koristi prilikom izrade kalkulacije cijene turističkog aranžmana ili izleta, izračuna minimalnog broja putnika i ostalih podataka. U njega se unose usluge ili troškovi koji se odnose na usluge pružene od strane drugih poreznih obveznika. Na primjer, ako turistička agencija za prijevoz putnika planira koristiti autobus u tuđem vlasništvu i ako će joj za pruženu uslugu prijevoza biti ispostavljen račun, tada je taj trošak, tj. stavku kalkulacije potrebno evidentirati u ovom dijelu programa. Isto vrijedi i za pružene usluge smještaja putnicima u tuđim objektima i za sve druge usluge i troškove koje su oporezive i za koje se organizatoru putovanja ispostavlja račun u iznosu stvarnog troška pružanja usluge. Jedan primjer lista Tuđe usluge je prikazan na sljedećoj slici:

Turistički aranžman - Tuđe usluge

Turistički aranžman - Tuđe usluge

Nova usluga se u donju tablicu unosi pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane donje tablice. Za svaku unesenu tuđu uslugu je u stupcu Naziv potrebno definirati naziv usluge, a u stupcu Marža (%) stopu marže koja će u konačnici predstavljati zaradu organizatora na toj usluzi. Svaka pojedina usluga može imati svoju vlastitu maržu, tj. marže mogu biti različite za razne usluge. U stupcu Ukupno je potrebno definirati iznos stvarnih ukupnih (fiksnih) troškova pojedine usluge, a u stupcu Po osobi iznos troškova po svakoj osobi (varijabilnih), s tim da se ne unose oba ta podatka, već samo jedan od njih, dakle, ili Ukupno ili Po osobi. Ukoliko se unese Ukupno program će tijekom izrade kalkulacije sam za tu stavku izračunati podatak Po osobi. Pojedine vrste tuđih usluga zajedno s pripadajućim predviđenim maržama je moguće unaprijed definirati u pomoćnoj tablici Tuđe usluge, pa će se bilo koja od njih prilikom unosa u aranžman moći unijeti jednostavnim izborom s liste. Tijekom izračuna cijene aranžmana po osobi, program će ukupne fiksne troškove pojedinih usluga pretvoriti u varijabilne troškove po osobi, izračunati pripadajuću maržu te ukupni iznos troškova pojedine usluge po osobi i te podatke unijeti u predviđena polja tablice i uključiti ih u izračun cijene aranžmana ili izleta.

Sljedeći list donjeg dijela obrasca za izradu turističkih aranžmana i izleta je Vlastite usluge. Podaci uneseni na ovaj list se također koriste kod izrade kalkulacije i izračuna minimalnog broja putnika. Ovdje je potrebno unositi troškove koji se odnose na pružanje vlastitih usluga unutar organizacije pojedinog aranžmana ili izleta. Na primjer, ukoliko turistička agencija posjeduje vlastiti autobus, tada će troškove usluge prijevoza evidentirati u ovom dijelu programa. Isto se odnosi i na sve druge pružene vlastite usluge i troškove kao što je usluga smještaja u vlastitim smještajnim objektima, troškovi promidžbe aranžmana napravljeni u vlastitoj režiji i slično. Jedan primjer ovog lista je prikazan na sljedećoj slici:

Turistički aranžman - Vlastite usluge

Turistički aranžman - Vlastite usluge

Za svaku unesenu vlastitu uslugu je potrebno unijeti podatke na isti način kako je to već opisano za tuđe usluge tako da to neće biti ponovo opisivano. Ovdje još postoji i stupac PDV (%) u koji je potrebno unijeti odgovarajuću stopu PDV-a koja se odnosi na pruženu uslugu. Pojedine vrste vlastitih usluge te pripadajuću stopu PDV-a je moguće unijeti u pomoćnu tablicu Vlastite usluge, pa ih onda u ovaj dio programa unositi jednostavnim izborom s liste. Vlastite usluge unesene u ovaj dio turističkog aranžmana se oporezuju redovnim postupkom za razliku od prethodno opisanih tuđih usluga koje se oporezuju primjenom posebnog postupka oporezivanja marže.

Sljedeći list je Neoporezive usluge. Na ovaj list je potrebno unositi sve usluge koje se ne oporezuju. Ovdje je potrebno unositi troškove kao što je prijevoz izvan država članica EU (npr. u Bosni i Hecegovini), boravišna pristojba i slične vrste neoporezivih troškova. Sve već rečeno u vezi unosa podataka na list Tuđe usluge vrijedi i ovdje. Pojedine vrste neoporezivih usluga je moguće unaprijed definirati u pomoćnoj tablici Neoporezive usluge i onda ih ovdje izabirati sa liste.

Na sljedeći list pod nazivom Ostali troškovi je potrebno unijeti one troškove koji nisu dio standardnih usluga koje se koriste kod izrade turističkih aranžmana i izleta i koji ne učestvuju u izračunu minimalnog broja putnika. Kao ove troškove je moguće unijeti razliku u cijeni po osobi koja se dodaje iskalkuliranoj cijeni aranžmana ili izleta kako bi se njegova cijena po osobi zaokružila na neku okruglu vrijednost, npr. na 5 ili 10 kuna. Ovdje je također moguće dodati i rizik popunjenja aranžmana ili izleta jer se on također ne koristi kod izračuna minimalnog broja putnika. Pojedine češće korištene vrste ostalih troškova je moguće unaprijed definirati u pomoćnoj tablici Ostali troškovi.

Sljedeći list donjeg dijela obrasca je Rekap. PDV-a. U njemu će nakon napravljene kalkulacije biti unesena rekapitulacija PDV-a po svim korištenim stopama koje su se pojavite u kalkulaciji uključujući i posebni postupak oprezivanja marže (PPO). Ukoliko u programu evidentirate i uplate pojedinih aranžmana, tada će ovdje biti prikazana i ukupno uplaćena osnovica i ukupno uplaćeni PDV pojedinog aranžmana razvrstano po stopama. Ovdje prikazani podaci se mogu koristiti za određivanje obaveze za plaćanje PDV-a za svaki pojedini realizirani aranžman. Jedan primjer ovog lista je prikazan na sljedećoj slici:

Turistički aranžman - Rekapitulacija PDV-a

Turistički aranžman - Rekapitulacija PDV-a

Sljedeći list donjeg dijela obrasca pod nazivom Uplate se ne koristi kod izrade kalkulacije cijene i minimalnog broja putnika turističkog aranžmana ili izleta, već se on koristi za evidentiranje obavljenih uplata na osnovu kojih se nakon realizacije aranžmana radi obračun putovanja, računa ukupna ostvarena uplata te pripremaju podaci za obračun ostvarene marže i obaveze za PDV. Više riječi o evidentiranju uplata će biti nešto kasnije.

Na zadnji lista pod nazivom Napomena je moguće unijeti bilo koji željeni komentar ili napomenu koja se odnosi na izradu pojedinog turističkog aranžmana ili izleta, njegovu realizaciju ili na bilo šta drugo šta smatrate bitnim.

Nakon unosa svih maloprije opisanih podataka potrebno je pritisnuti tipku Napravi obračun koja se koristi za cjelokupno izračunavanje svih podataka u trenutno odabranom turističkom aranžmanu ili izletu. Tipku Napravi obračun je moguće pritisnuti i u bilo koje željeno vrijeme ukoliko ste radili neke promjene već unesenih usluga, unos novih usluga, evidentiranje uplata i slično, a kako bi program na osnovu tih promjena ponovo izračunao cijenu aranžmana, ukupnu uplatu i ostale potrebne podatke. Nakon pritiska te tipke program će napraviti kalkulaciju cijene aranžmana po osobi te izračunati minimalni broj putnika potreban za njegovu uspješnu realizaciju. Na kraju je potrebno pritisnuti tipku Pohrani da bi napravljeni aranžman i svi uneseni i izračunati podaci ostali pohranjeni. Tipku Pohrani je u svrhu pohrane podataka moguće koristiti u bilo kojem željenom trenutku rada s programom.

Napravljenu kalkulaciju, tj. obračun aranžmana i izleta je moguće ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis obračuna. Nakon toga će program formirati odgovarajući pregled ispisa i prikazati ga u pregledniku. Tako generirani pregled ispisa je onda moguće ispisati na pisač ili pohraniti za slanje elektronskom poštom kao privitak bilo koje poruke. Jedan primjer ispisa napravljene kalkulacije turističkog aranžmana je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis turističkog aranžmana

Ispis turističkog aranžmana

Jedna od mogućnosti programa je i evidentiranje obavljenih uplata za aranžmane i izlete. Uplate se evidentiraju na listu donjeg dijela obrasca pod nazivom Uplate. Obavezno je unijeti barem prezime i ime osobe koja je izvršila uplatu i iznos uplate, a ostali podaci se mogu popuniti, ali nije obavezno. Podaci o obavljenim uplatama se koriste za izračun ukupno uplaćenog iznosa za određeni aranžman ili izlet i na osnovu toga za izračun uplaćene marže, PDV-a i ostalih podataka. Na osnovu tako izračunatih podataka moguće je onda lako odrediti osnovicu za obračun PDV-a ili osnovicu za primjenu posebnog postupka oporezivanja marže. Kako bi program mogao izračunati sve te vrijednosti potrebno je nakon unosa novih uplata ili nakon njihove promjene pritisnuti tipku Napravi obračun. Tipku Napravi obračun nije potrebno pritiskati nakon unosa svake pojedine uplate već se može pritisnuti na kraju cjelokupnog unosa ili promjene podataka pojedinog aranžmana ili izleta.

Pritiskom na tipku Ispis uplata moguće je na pisač ispisati popis svih uplata obavljenih na ime pojedinog turističkog aranžmana ili izleta.

U programu postoji i mogućnost kopiranja nekog otprije napravljenog aranžmana ili izleta kao novog uključujući sve njegove osnovne podatke. To se može koristiti kada se neki aranžman ili izlet periodički ponavlja, na primjer, svaki tjedan, kako bi se od već postojećeg aranžmana ili izleta napravio novi i onda u tom novom samo unosile uplate, bez potrebe da se ponovo radi unos svih korištenih usluga i troškova, kalkulacija cijene i sve ostalo. Kopirani aranžman ili izlet će imati sve iste podatke kao i izvorni s jedinom razlikom što će biti potrebno unijeti novi datum polaska i popis uplata će biti prazan. Postupak kopiranja je jednostavan i teče tako da najprije mišem u gornjoj tablici označite onaj stari aranžman ili izlet koji želite kopirati i pritisnete tipku Kopiraj kao novi. U novom aranžmanu je potrebno samo unijeti novi datum polaska, pritisnuti tipku Napravi obračun kako bi se ukupne uplate postavile na 0 i već se može početi s unosom uplata.

© Programski Centar Karlovac