PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM VELEPRODAJA
program za vođenje veleprodaje


KALKULACIJE

U ovom dijelu programa se izrađuju kalkulacije. Sve kalkulacije se izrađuju na obrascu prikazanom na sljedećoj slici:

Kalkulacije

Kalkulacije

Obrazac je podijeljen na dva dijela, tj. dvije tablice. U prvoj (gornjoj) tablici evidentirate osnovne podatke o svakoj pojedinoj kalkulaciji kao što su njen broj, datum i vrijeme izrade te osnovni podaci o poslovnom partneru od kojeg je roba nabavljena kao što su njegov naziv, adresa, mjesto, OIB ili PDV ID, a možete navesti i vrstu i broj isprave dobavljača na osnovu koje ste zaprimili robu. Podaci o partneru nisu obavezni, ali ih možete koristiti ako želite. Ako podatke o nekom poslovnom partneru već imate definirane u tablici Partneri tada tog partnera nije potrebno unositi ručno već ga jednostavno možete izabrati sa ponuđene liste, a program će ostale njegove podatke nadopuniti automatski. Ostala polja u gornjoj tablici, a koja predstavljaju ukupne iznose napravljene kalkulacije nije potrebno popunjavati jer će ta polja program popuniti automatski na način kako će biti opisano u nastavku. Ove ukupne vrijednosti kalkulacije su korisne ukoliko želite provjeriti da li vam se poklapaju sa vrijednostima koje ste dobili na računu ili otpremnici od dobavljača. To se posebno odnosi na ukupnu fakturiranu i nabavnu vrijednost proizvoda za koje radite kalkulaciju.

U donjoj tablici izrađujete stavke kalkulacije za svaki pojedini proizvod. Sve stavke kalkulacije prikazane u donjoj tablici se odnose samo na onu kalkulaciju koja je u tom trenutku odabrana (označena) u gornjoj tablici. Pojedina kalkulacija se u gornjoj tablici odabire pritiskom miša na zaglavlje s njene lijeve strane, a trenutno odabrana kalkulacija poprima plavu boju pozadine. U primjeru sa gornje slike je u gornjoj tablici odabrana (označena) jedna kalkulacija, a u donjoj tablici su prikazane sve pojedine stavke te kalkulacije (kalkulacije cijena pojedinih proizvoda).

Svaki proizvod za koji izrađujete kalkulaciju možete u donju tablicu unijeti preko njegovog naziva ili šifre kako god vam je praktičnije. Da bi ubrzali proces izrade kalkulacija osnovne podatke o pojedinim proizvodima je poželjno najprije definirati u tablici Proizvodi. Tada ćete biti u mogućnosti da pojedine proizvode u kalkulacije unosite jednostavnim izborom s liste, a program će ostale podatke o proizvodu popuniti automatski, pa ih nećete morati unositi ručno. Na taj način se proces unosa podataka u kalkulacije bitno ubrzava, a njihova izrada pojednostavnjuje.

Unos nove kalkulacije se odvija tako, da najprije u gornju tablicu unesete jednu novu kalkulaciju pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane gornje tablice. U novoj kalkulaciji će program automatski popuniti polja Datum i Vrijeme s trenutnim datumom i vremenom, a vi te podatke možete naknadno i promijeniti. U novounesenoj kalkulaciji je potrebno definirati njen broj i eventualno podatke o dobavljaču. Nakon toga možete pritisnuti tipku Pohrani da bi nova kalkulacija ostala pohranjena. Sada tu novu kalkulaciju označite mišem (ako već nije označena) i u donju tablicu možete početi unos pojedinih stavki kalkulacije, tj. kalkulacije cijena pojedinih proizvoda.

Za izradu kalkulacije nekog proizvoda (u donjoj tablici) je dovoljno unijeti svega nekoliko podataka, a program će sve ostalo izračunati automatski. Izrada kalkulacije se odvija tako, da najprije unesete novu stavku kalkulacije pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi sa lijeve strane donje tablice. Zatim unesite proizvod izborom s liste ili preko njegove šifre i popunite polja Cijena i Količina i eventualno Popust (%) ako ga je bilo. U polje Cijena je potrebno unijeti ulaznu fakturiranu cijenu proizvoda bez uključenog PDV-a. U polje Zav. troš (%) možete unijeti postotak carine, posebnog poreza ili nekog drugog troška koji se odnosi na određeni proizvod. Podaci koji se unose u polje Zav. troš (%) se odnose samo na jedan proizvod i sudjeluju samo u njegovoj kalkulaciji. Ukoliko, pak, želite definirati neke troškove koji se odnose na cijelu kalkulaciju, a što je često slučaj sa ukupnim troškovima transporta, špedicije i slično, onda te troškove možete definirati na listu (stranici) Ostali troškovi. Program će te troškove automatski raspodijeliti na pojedine proizvode prema njihovom udjelu u ukupnoj fakturiranoj vrijednosti kalkulacije. Više riječi o unosu i raspodjeli ostalih troškova će biti nešto kasnije.

Sada, ako želite izračunati prodajnu cijenu proizvoda, unesite željeni postotak marže u polje Marža (%) i pritisnite desnu tipku miša IZNAD ONOG RETKA u donjoj tablici u kojoj se nalazi proizvod za koji radite kalkulaciju. Na izborniku koji se pojavio odaberite naredbu Izračunaj cijenu. Ukoliko, pak, želite izračunati postotak marže za neku unaprijed definiranu maloprodajnu cijenu (cijenu s uključenim PDV-om) onda tu maloprodajnu cijenu unesite u polje Malopr. cijena, pritisnite desnu tipku miša i izaberite naredbu Izračunaj maržu. Ako maržu, pak, želite izračunati za neku unaprijed definiranu veleprodajnu cijenu (cijenu bez uključenog PDV-a) onda tu cijenu unesite u polje Velepr. cijena, pritisnite desnu tipku miša i odaberite naredbu Izračunaj maržu. Pri tome, ako u kalkulacijama polazite od maloprodajnih cijena onda postavka u tablici Postavke cijena treba biti postavljena na "s PDV-om", a ako polazite od veleprodajnih cijena onda postavka treba biti postavljena na "bez PDV-a". Na taj način će program znati da li kalkulacije izrađujete kao maloprodajne ili veleprodajne i u skladu s tim će raditi izračun.

Ako u polje Malopr. cijena ili u polje Velepr. cijena (ovisno o tome da li radite maloprodajnu ili veleprodajnu kalkulaciju) želite dohvatiti trenutnu prodajnu cijenu određenog proizvoda kako ste je definirali u tablici Proizvodi u stupcu Cijena, tada na izborniku koji se pojavi nakon pritiska desne tipke miša odaberite naredbu Dohvati cijenu proizvoda. Program će tada dohvatiti trenutnu cijenu tog proizvoda kako je imate definiranu. Sve prethodno opisane naredbe se odnose SAMO na onaj redak u donjoj tablici iznad kojeg je pritisnuta desna tipka miša i pojavio se izbornik za izračun kalkulacije te se samo u tom retku odvija računanje.

No, ukoliko sve izračune u kalkulaciji želite obaviti puno brže od maloprije opisanog pojedinačnog računanja za svaki proizvod, tada možete koristiti naredbe Dohvati sve cijene proizvoda, Izračunaj sve marže i Izračunaj sve cijene. Ove naredbe se primjenjuju na sve proizvode unesene u donju tablicu. Tako bi jedan od mogućih postupaka izrade kalkulacije mogao biti taj, da najprije unesete sve proizvode i njihove ulazne fakturirane cijene i količine. Ako odjednom za sve proizvode želite izračunati pripadajuće marže, tada najprije s izbornika pozovite naredbu Dohvati sve cijene proizvoda, a zatim naredbu Izračunaj sve marže. Program će nakon prve naredbe dohvatiti sve trenutne prodajne cijene proizvoda iz tablice Proizvodi, a onda za sve proizvode izračunati pripadajući postotak marže. Dakle, kalkulacije se mogu obavljati za svaki proizvod posebno, ali i za sve proizvode odjednom. Izbornik za izradu kalkulacija koji se pojavljuje nakon pritiska desne tipke miša je prikazan na sljedećoj slici:

Kalkulacije - Izbornik za računanje cijene ili marže

Kalkulacije - Izbornik za računanje cijene ili marže

Nakon što ste napravili kalkulacije svih željenih proizvoda moguće je izračunati i ukupne vrijednosti cijele kalkulacije pritiskom na tipku Izračunaj ukupne iznose. Program će izračunate ukupne iznose pojedinih stupaca unijeti u gornju tablicu u istoimene stupce. Ovi podaci su korisni za eventualnu kontrolu napravljene kalkulacije. Na primjer, podatak u polju Fak. vrij. u gornjoj tablici trebao bi se slagati s ukupnim fakturiranim iznosom s uključenim popustom koji vam je dobavljač ispostavio na računu. Naravno, to vrijedi samo u slučaju ako ste kalkulaciju napravili za sve proizvode sa računa dobavljača.

Sve promjene unesene u kalkulaciju moguće je pohraniti pritiskom na tipku Pohrani, a ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis kalkulacije. Jedan primjer ispisa kalkulacije je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis kalkulacije

Ispis kalkulacije

Ukoliko u cijelu kalkulaciju želite uključiti i neke druge troškove koji se odnose na cjelokupnu kalkulaciju kao što su ukupni troškovi transporta, troškovi špedicije i slično tada možete koristiti list (stranicu) Ostali troškovi koji se nalazi odmah pored lista Proizvodi u kojem se odvija sama izrada kalkulacija. Ukupni troškovi koje definirate će na sve proizvode u kalkulaciji biti raspodijeljeni prema udjelu fakturirane vrijednosti pojedinog proizvoda u ukupnoj fakturiranoj vrijednosti cijele kalkulacije. Ovaj dio izrade kalkulacije će se vjerojatno dosta koristiti prilikom izrada uvoznih kalkulacija, a može se koristiti i u svim drugim slučajevima kada postoje neki zajednički troškovi koje je potrebno rasporediti na sve proizvode u kalkulaciji. Jedan primjer unosa ostalih troškova u kalkulaciju je prikazan na sljedećoj slici:

Kalkulacija - Ostali troškovi

Kalkulacija - Ostali troškovi

Ostali troškovi se mogu unijeti kao postotak ili kao vrijednost u apsolutnom iznosu. Moguće je i kombinirati oba načina unosa ostalog troška. Prvi način (unos ostalog troška kao postotka) će se uglavnom koristiti ako se radi o unosu postotka carine, posebnog poreza ili nekog podatka koji se obračunava kao postotak fakturirane vrijednosti. Pri tome treba imati u vidu da će se ovaj postotak obračunati na sve proizvode, što znači da ako želite definirati carinu od 10% tada će se ta carina primijeniti na sve proizvode u kalkulaciji. Ako u kalkulaciji imate proizvode s različitim postocima carine tada postotak carine nemojte definirati ovdje nego u samoj kalkulaciji u stupcu Zav. troš (%) gdje unosite zavisne troškove za svaki proizvod posebno. Ovdje definirate samo one troškove koji se odnose na SVE proizvode u kalkulaciji.

Drugi način definiranja ostalog troška (preko njegovog apsolutnog iznosa) će se uglavnom koristiti kada se radi o ukupnim troškovima transporta cijele isporuke, o troškovima špedicije, manipulativnim i skladišnim troškovima i slično. U ovom slučaju ostali trošak unosite u polje Vrijednost. Vrijednost ovog troška će program automatski linearno rasporediti na sve proizvode prema njihovom udjelu u ukupnoj fakturiranoj vrijednosti cijele kalkulacije.

Svi ostali troškovi trebaju u kalkulaciju biti uneseni prije poziva naredbi za izračun marže ili cijene da bi mogli biti uključeni u ukupni izračun. Program će iznos ostalog troška koji otpada na svaki pojedini proizvod automatski unijeti u kalkulaciju u stupac Ostali troškovi i taj podatak uzeti u obzir prilikom izračuna marže ili cijene proizvoda.

Moguće je izrađivati maloprodajne kalkulacije i veleprodajne kalkulacije. Pod maloprodajnom cijenom se u programu podrazumijeva cijena s uključenim PDV-om, a pod veleprodajnom bez uključenog PDV-a. Svaki korisnik može odabrati onaj način koji mu više odgovara u poslovanju, tj. da bude u skladu s načinom na koji vodi cjenik svojih proizvoda.

© Programski Centar Karlovac