PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Programi
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Cijene
PROGRAMSKI CENTAR KARLOVAC Kontakt
PROGRAMSKI CENTAR
PROGRAM Blagajna program za vođenje blagajničkog poslovanja
PROGRAM Financijsko program za vođenje financijskog knjigovodstva
PROGRAM Kalkulacije program za izradu kalkulacija
PROGRAM Kupci i dobavljači program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
PROGRAM Loko vožnja program za evidenciju loko vožnji
PROGRAM Maloprodaja program za vođenje maloprodaje
PROGRAM Najam program za evidenciju najma opreme i uređaja
PROGRAM Naknade program za vođenje evidencije naknada, pretplata i članarina
PROGRAM Obrt program za vođenje knjigovodstva obrtnika
PROGRAM Proizvodnja program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Proizvodnja 2 program za praćenje proizvodnje
PROGRAM Putni nalozi program za izradu putnih naloga
PROGRAM Računi program za izradu računa, predračuna i ponuda
PROGRAM Recepcija program za vođenje recepcijskog poslovanja
PROGRAM Resursi program za rezervacije poslovnih resursa
PROGRAM Rezervacije program za praćenje rezervacija smještaja
PROGRAM Servis program za vođenje servisa
PROGRAM Servis 2 program za signalizaciju servisnih održavanja
PROGRAM Skladište program za vođenje skladišta
PROGRAM Skladište 2 program za vođenje skladišta
PROGRAM Troškovnici program za izradu troškovnika
PROGRAM Turist program za izradu računa i rezervacija u turizmu
PROGRAM Turistički aranžmani program za izradu turističkih aranžmana i izleta
PROGRAM Veleprodaja program za vođenje veleprodaje
PROGRAM Vozni park program za vođenje voznog parka

PROGRAM VELEPRODAJA
program za vođenje veleprodaje


RAČUNI

U ovom dijelu programa se izrađuju računi. Njihova izrada je u potpunosti automatizirana jer sve proizvode i usluge na račun unosite praktično jednim klikom miša, a sve potrebne izračune pojedinih stavki i ukupnog iznosa računa program obavlja automatski. Tako je praktično cijeli račun moguće napraviti za svega minutu-dvije, pohraniti ga, ispisati na pisač ili poslati elektronskom poštom kao privitak neke poruke. Proizvodi i usluge se na račun unose odvojeno što račun čini preglednijim i omogućuje kvalitetniju i detaljniju izradu raznih izvještaja o ispostavljenim računima. Računi se izrađuju na obrascu prikazanom na sljedećoj slici:

Računi

Računi

U gornju tablicu unosite svaki pojedini račun i njegove osnovne podatke kao što su broj računa, datum i vrijeme izrade, naziv, adresa, mjesto i OIB (ili PDV ID) poslovnog partnera (kupca), način plaćanja računa, ime ili oznaku prodavača te popust (rabat) koji odobravate kupcu. Polja Vrijednost, PDV i Iznos ne trebate popunjavati jer njih program izračunava i popunjava automatski. U polje Ozn. možete upisati oznaku računa ako račun ispostavljate drugom poslovnom subjektu (R-1 ili R-2) ili ostavljate prazno. U polje Popust (%) možete unijeti postotak popusta koji se odnosi na cijeli račun. Popust koji tu definirate će biti primijenjen na sve proizvode i usluge unesene u račun. Ako popust želite definirati samo za neki određeni proizvod ili uslugu potrebno ga je unijeti u donju tablicu u stavku tog proizvoda ili usluge. Program prilikom unosa novog računa automatski popunjava polja Datum i Vrijeme sa trenutnim datumom i vremenom, a vi te podatke možete onda naknadno i promijeniti. Također, program nakon izbora sa liste naziva partnera kome ispostavljate račun (stupac Partner) automatski popunjava njegovu adresu, mjesto i OIB (ili PDV ID) s onim podacima koje ste za tog poslovnog partnera definirali u tablici Partneri.

U donjoj tablici su prikazane sve stavke onog računa koji je u tom trenutku odabran (označen) u gornjoj tablici. Pojedini račun se u gornjoj tablici označava pritiskom miša na zaglavlje s njegove lijeve strane. Trenutno označeni račun ima plavu boju pozadine. U donju tablicu unosite sve pojedine proizvode i usluge koje prodajete, a možete ih unositi prema nazivu ili prema šifri kako god vam je praktičnije. Prije unosa nekog proizvoda ili usluge je poželjno da on bude najprije definiran u tablici Proizvodi, odnosno tablici Usluge. Svaki proizvod ili uslugu je dovoljno definirati samo jednom, a onda u račune unositi neograničeni broj puta jednostavnim izborom sa liste čime se proces izrade računa bitno ubrzava. Za svaki proizvod ili uslugu koje unesete na račun program će automatski iz tablice Proizvodi odnosno tablice Usluge povući i pripadajuću jedinicu mjere, stopu PDV-a i cijenu tako da te podatke nećete morati unositi ručno. Još samo trebate popuniti polje Količina i eventualno Popust (%) ako nudite neki popust za određeni proizvod ili uslugu.

Unos proizvoda i usluga je međusobno odvojen da bi račun bio što pregledniji i da bi se kasnije mogli napraviti kvalitetni izvještaji o ispostavljenim računima te prodanim proizvodima i uslugama. Proizvodi se unose na list (stranicu) pod nazivom Proizvodi, a usluge na stranicu Usluge. Željena stranica se odabire jednostavnim klikom miša na naziv stranice koji se nalazi iznad nje. Primjer lista (stranice) Proizvodi je prikazan na sljedećoj slici:

Račun - Proizvodi

Račun - Proizvodi

Na isti način se u račun unose i usluge. Potrebno je jednostavno odabrati stranicu Usluge klikom miša na njen naziv. Jedan primjer lista (stranice) za unos usluga je prikazan na sljedećoj slici:

Račun - Usluge

Račun - Usluge

Kad ste unijeli sve proizvode i usluge koje ste namjeravali možete pritisnuti tipku Izračunaj ukupne iznose. Program će tada izračunati sve vrijednosti, PDV i iznose pojedinih stavki računa te vrijednost, PDV i iznos cijelog računa i to upisati u pripadajuća polja na računu (polja Vrijednost, PDV i Iznos).

U dijelu PODNOŽJE možete izabrati neko podnožje računa koje ste definirali u tablici Podnožja za račune, a možete ga unijeti ili promijeniti i ručno. Taj tekst će se na računu pojaviti ispod svih podataka prilikom njegova ispisa. Tu se obično stavlja neka napomena o plaćanju, rokovima i sl., a možete staviti i ime i prezime odgovorne osobe ili bilo koji drugi podatak koji se uklapa u vaše poslovanje.

U gornjoj tablici ne morate popuniti sve podatke ukoliko vam u trenutku izrade računa nisu potrebni, a možda niti poznati. Na primjer, ako su vam podaci o adresi ili OIB-u kupca nepoznati ili ako račun ispostavljate u maloprodaji gdje nije niti potrebno da na računu imate evidentirane sve podatke o kupcu tada te podatke ne morate niti unositi na račun.

Ovdje možete knjižiti i povratnice od kupaca na taj način što ćete unijeti jedan novi račun, a zatim ćete količine pojedinih proizvoda koje vam kupac vraća, unositi kao negativne vrijednosti tako da će na kraju i ukupni iznos računa biti negativan. Na isti način možete i stornirati račune za prodane proizvode i obavljene usluge.

Sve promjene napravljene tijekom izrade računa možete pohraniti pritiskom na tipku Pohrani, a pritiskom na tipku Ispis računa možete račun ispisati na pisač. Nakon pritiska tipke Ispis računa program će automatski kreirati datoteku ispisa i prikazati je u pregledniku. Tu datoteku možete onda ispisati na pisač ili kao privitak uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte i poslati poslovnom partneru ili kupcu. Jedan primjer ispisa računa je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis računa

Ispis računa

Pritiskom na tipku Ispis EUR možete napraviti ispis računa u eurima prema trenutno važećem ili u trenutku izrade računa važećem tečaju eura. Program za datum računa unesen u stupac Datum pronalazi u evidenciji Tečaj eura u tom trenutku važeći tečaj eura, preračunava sve iznose iz kuna u eure i prikazuje ispis računa. Jedan primjer ispisa računa u eurima je prikazan na sljedećoj slici:

Ispis računa u eurima

Ispis računa u eurima

Više detalja o samom unosu podataka u tablice, njihovoj promjeni, brisanju, ispisu i svemu ostalom možete pronaći u poglavlju Rad s tablicama i podacima.

© Programski Centar Karlovac